Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Advocatenkantoor Van Dalen te Groningen

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever voor zover van deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk en uitdrukkelijk is afgeweken.

2. Deze voorwaarden gelden eveneens voor iedere aanbieding en iedere overeen komst tussen de met opdrachtnemer samenwerkende juristen, deurwaarders, belasting- en administratiedeskundigen, alsdan eveneens te noemen opdrachtnemer, en een opdrachtgever, eveneens voor zover van deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk en uitdrukkelijk is afgeweken.

3. De gedrag en beroepsregels, voor zover van toepassing, van de opdrachtnemer, maken deel uit van de overeenkomst. De opdrachtgever verklaart de daaruit voortvloeiende verplichtingen voor de opdrachtnemer steeds volledig te zullen respecteren.

Artikel 2. Uitvoering van de overeenkomst

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is opdrachtnemer vrij om te bepalen welke (proces)advocaat, deurwaarder of medewerker de opdrachtuitvoert.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs hoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachtnemer is verder niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van de door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar hoorde te zijn.

4. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis van opdrachtnemer en niet tot een resultaatsverbintenis. De opdrachtnemer voert de opdracht uit naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van haar mag worden verwacht.

Artikel 3. Intellectuele eigendomsrechten

1. Het is de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan om geproduceerde adviezen, contracten of andere voortbrengsels van de geest, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

Artikel 4. Declaraties

1. Aan de opdrachtnemer dienen te worden vergoed honorarium of incassokosten en verschotten.

2. Met verschotten worden bedoeld:

-vergoeding van te specificeren kosten zoals griffierechten, reis- en verblijfskosten, taxatiekosten, deurwaarderskosten, procureurskosten en dergelijke.

-vergoeding van niet te specificeren kantoorkosten zoals porti, telefoon, telefax, kopieerkosten, forfaitair vastgesteld op 6% van het overeengekomen honorarium.

3. Het honorarium wordt berekend aan de hand van het over de betreffende periode geldende basisuurtarief van de opdrachtnemer en wordt vooraf aan opdrachtgever ter kennis gebracht. Dit honorarium wordt jaarlijks, op de eerste kalenderdag herzien en is op aanvraag verkrijgbaar. Indien een afwijkend uurtarief is overeengekomen dan wordt dit met dezelfde agendadatum verhoogd of verlaagd met hetzelfde percentage als de wijziging van het basisuurtarief.

4. In afwijking van het bepaalde in lid 3 zal het honorarium voor procureurswerkzaamheden worden berekend aan de hand van de door de Nederlandse Orde van Advocaten hiervoor voorgestelde (advies-)procureurstarief.

5. Ook als de opdracht nog niet is voltooid is de opdrachtnemer bevoegd om tussentijds te declareren.

Artikel 5. Reclames

1. Reclames met betrekking tot een declaratie dienen, op straffe van verval, binnen veertien dagen na factuurdatum schriftelijk te geschieden.

2. Reclames met betrekking tot verrichte werkzaamheden in een opdracht dienen, op straffe van verval, schriftelijk binnen dertig dagen na ontdekking van het gebrek, dan wel binnen dertig dagen na voltooiing van de betreffende opdracht te geschieden.

Artikel 6. Betaling

1. Betalingen dienen te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum door middel van overmaking op een van de rekeningen van opdrachtnemer.

2. Na het verstrijken van de betaaltermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van de wettelijke rente plus 2%.

3. Opdrachtnemer is te aller tijde gerechtigd van opdrachtgever een depot of zekerheidsstelling te verlangen tot zekerheid van de door haar te maken kosten benodigd voor het uitvoeren van de opdracht. Indien storting van dit depot of afgifte van de zekerheid achterwege blijft, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de opdracht op te schorten of te beëindigen en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, onmiddellijk opeisbaar.

4. In geval van liquidatie, surseance, (dreigend) faillissement van de opdrachtgever zijn de verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

5. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, ook al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever 15% aan incassokosten verschuldigd. Indien opdrachtnemer aantoont hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

7. Opdrachtgever is jegens opdrachtnemer de daadwerkelijk door opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd, zelfs indien deze kosten de geldende proceskostenveroordeling overschrijden, in alle instanties, ook indien opdrachtgever als in het ongelijk gestelde partij wordt veroordeeld in deze kosten.

8. Opdrachtnemer is gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten en alle stukken onder zich te houden indien opdrachtnemer in verzuim is met tijdige betaling van de facturen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventueel uit een opschorting voortvloeiende schade.

Artikel 7. Derdengelden

1. Gelden die opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever ontvangt worden in depot gehouden totdat volledige afdracht aan opdrachtnemer heeft plaatsgevonden met inbegrip van alle kosten.

2. Over deze gelden wordt geen rente vergoed.

3. Aan opdrachtgever toekomende gelden worden, binnen veertien dagen na volledige betaling aan opdrachtnemer, overgemaakt op een rekening naar keuze, echter onder verrekening van nog openstaande vorderingen ten laste van opdrachtgever. Tot deze verrekening is opdrachtnemer te aller tijde bevoegd.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door haar verzekeraar gedane uitkering.

2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het over de laatste zes maanden berekende honorariumgedeelte in de bewuste opdracht.

Artikel 9. Archivering

1. Het bij de uitvoering van een opdracht gevormde dossier zal worden bewaard door opdrachtnemer tot het moment van afsluiting van het dossier, waarna het zal worden vernietigd.

Artikel 10. Geschilbeslechting

1. Elk geschil tussen opdrachtnemer en opdrachtgever zal, indien de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank te Groningen.

2. Opdrachtnemer blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

3. Indien de opdrachtgever consument is, of indien in zijn/haar bedrijf of praktijk (inclusief de opdrachtgever zelf) drie of minder personen werkzaam zijn, heeft hij/zij het recht, gedurende een maand nadat opdrachtnemer zich schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde burgerlijke rechter.

Artikel 11. Toepasselijk recht

1. Op iedere door opdrachtnemer aangegane overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12. Wijziging van de voorwaarden

1. Opdrachtnemer is te aller tijde gerechtigd om deze voorwaarden te wijzigen en zal deze wijzigingen kenbaar maken aan opdrachtgever.

2. De wijziging wordt geacht te zijn ingegaan direct nadat deze is medegedeeld aan opdrachtgever.